Karta gwarancyjna

podpisywanie dokumentów

ikona

Bros s.j. z siedzibą w Buku ul. Przemysłowa 8a udziela gwarancji na produkowaną przez siebie stolarkę budowlaną na zasadach i warunkach niżej określonych:

& 1 PRZEDMIOT I OKRES GWARANCJI

 1. Okres gwarancyjny liczy się od przejęcia towaru przez Kupującego od Producenta lub jego partnera handlowego. Karta gwarancyjna jest ważna tylko wraz z dokumentem zakupu.
 2. Producent odpowiada tylko za wady stolarki powstałe z przyczyn tkwiących w samej rzeczy lub wynikających z błędów technologicznych w czasie produkcji.
 3. Gwarancja niniejsza obejmuje w okresie jej obowiązywania:
  - wady ukryte, które nie mogły być dostrzeżone przy zakupie,
  - wady w funkcjonowaniu mechanizmów,
  - wady okuć stolarki,
  - właściwe i trwałe połączenie elementów stolarki,
  - szczelność pakietów szybowych.
 4. Gwarancja nie obejmuje wyrobów, które uległy uszkodzeniu w skutek:
  - nieprawidłowego transportu towaru wykonanego przez Kupującego,
  - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu wykonanego we własnym zakresie przez Kupującego,
  - samodzielnej wymiany szyb, uszkodzenie listew, nieprawidłowego rozmieszczenia podkładek dystansowych wokół szyb i innych przeróbek niezgodnych z przeznaczeniem stolarki okiennej,
  - niewłaściwej eksploatacji, niedrożności otworów odwadniająco-odpowietrzających, konserwacji i mycia nieodpowiednimi środkami, braku konserwacji okuć,
  - uszkodzeń mechanicznych i termicznych szyb okiennych Produktu, w tym pęknięć powstałych podczas użytkowania, jak również naturalnych wad szkła w granicach dopuszczonych przez stosowne normy zakładowe danego producenta szyb,
  - uszkodzeń stolarki wynikających z błędów konstrukcyjnych budynku, złej wentylacji,
  - zastosowania przez Kupującego własnych elementów bez uzgodnienia z Producentem,
  - wyroszenia, przemarzania i konsekwencje w/w zjawisk związanych z niewłaściwymi warunkami klimatycznymi wewnątrz pomieszczeń, i uszkodzeń dokonanych przez osoby trzecie oraz wskutek zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych,
  - takich uszkodzeń elementów, które powstały na skutek ich naturalnego zużycia oraz uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji lub nieodpowiedniej konserwacji poszczególnych elementów. Zasady konserwacji Produktów znajdują się poniżej w punkcie zatytułowanym „Konserwacja stolarki okiennej”,
  - obowiązku dokonywania przez Gwaranta czynności regulacyjnych i konserwacji. Czynności regulacyjne i konserwacyjne powinny być wykonane zgodnie z ich opisem znajdującym się poniżej w punkcie zatytułowanym „Konserwacja i Eksploatacja”. Czynności konserwacyjne Konsument wykonuje we własnym zakresie. Wykonanie takich czynności może być powierzone Gwarantowi za jego zgodą i dodatkową opłatą,
  - zmian w kolorze profili białych. Na skutek osadzania się na ramiakach od strony zewnętrznej zanieczyszczeń środowiskowych zawartych w powietrzu (mineralnych i organicznych) bądź użycia nieodpowiednich środków czyszczących, może dochodzić do powstawania powierzchniowych żółtych plam. Występują one w dolnych częściach okna i najczęściej po stronie nasłonecznionej budynku. Najczęściej są to związki żelaza, uretanu i amoniaku (normalnie niewystępujących w profilach PVC), które pod wpływem promieniowania UV powodują zmiany barwy profili.
 5. Producent udziela gwarancji na okres 5 lat na trwałość profili, skrzydeł i ościeżnic. 2 lata na okucia, 1 rok na szczelność pakietów szybowych oraz 3 lata gwarancji na uszczelki. Dotyczy to tylko w przypadku wykonania montażu przez Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela. Natomiast przy zabudowie wyrobów przez nabywcę na okres 1 roku. Gwarant odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji do wysokości wartości zakupionej stolarki.
 6. Dla drzwi zewnętrznych oraz wyposażenia dodatkowego, takiego jak rolety zewnętrzne, roletki wewnętrzne, moskitiery, pochwyty, klamki, otwieracze doświetleń, nawiewniki, samozamykacze, zamki, elektrozaczepy, wkładki patentowe okres gwarancji wynosi jeden rok.
 7. W przypadkach zgłoszenia reklamacji objętych warunkiem gwarancyjnym określonym w pkt. 3, reklamujący zobowiązuje się pokryć koszty Obsługi przez Serwis wg obowiązującego cennika, o ile reklamacja zostanie odrzucona z winy nieprawidłowej zabudowy lub nieprawidłowego dostosowania do warunków w jakich jest używany. Kupującemu przysługuje prawo odwołania się do Producenta, który w przypadku braku możliwości uznania roszczeń, może skorzystać za zgodą Klienta z opinii biegłych rzeczoznawców budowlanych, których opinii strony zobowiązują się podporządkować. Koszty zaangażowania biegłych, koszty ekspertyzy, jak również Producenta w pełni pokrywa strona, której stanowisko jest bezzasadne.
 8. Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za stolarkę okienną, wykonana usługę i inne elementy. Towar nieopłacony nie podlega reklamacji.
 9. Reklamacja wad jawnych takich jak: ilość sztuk niezgodnych z zamówieniem, uszkodzenia szkła, zarysowania, niewłaściwy kolor itp. winny być zgłoszone przy odbiorze w formie pisemnej – kupujący zobowiązany jest do zweryfikowania zamówienia przy odbiorze, a w przypadku zamontowania przez Kupującego wyrobów z w/w wadami prawo do reklamacji wygasa.
 10. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową np. zarysowania, wgniecenia zewnętrznych ościeżnic, nie podlegają reklamacji.
 11. Producent nie odpowiada za prawidłowość pomiaru otworu okiennego, podział funkcji i rodzaju oszklenia podanych przez Kupującego. Ryzyka z tym związane ponosi Kupujący.
 12. Folię ochronną należy usunąć niezwłocznie po zamontowaniu stolarki otworowej, nie później niż 1 tydzień po montażu.
 13. Odpowiedzialność firmy Bros s.j. z tytułu niniejszej gwarancji ogranicza się do wyrobów dostarczonych i użytkowanych na terenie Polski.
 14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 15. Warunkiem utrzymana gwarancji jest wykonywanie odpłatnego serwisu raz w roku. Opłata 40 zł netto za skrzydło, lecz nie mniej niż 200 zł + vat + dojazd serwisanta.
 16. Ponadto gwarancja nie obejmuje serwisu gwarancyjnego w zakresie:
  a. Regulacji okuć w celu poprawnego funkcjonowania skrzydeł
  b. Innych usług gwarancyjnych

& 2 OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO I ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 1. Reklamacje wad i usterek stolarki należy zgłosić w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z załączoną dokumentacją zdjęciową, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia w punkcie sprzedaży. Warunkiem jej przyjęcia jest okazanie karty gwarancyjnej i opłaconej faktury zakupu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer faktury lub umowy, przez kogo był wykonany montaż i opis stwierdzonej wady.
 2. Kupujący zobowiązany jest zbadać towar przy odbiorze. Stwierdzenie wad lub braków dostarczonych zgłoszone winny być protokołem reklamacyjnym w dniu dostawy lub odbioru, nie później niż 3 dni od odbioru w przypadku wad lub braków ukrytych. Niedochowanie w/w terminów zgłoszenia wad lub braków skutkuje przyjęciem, że towar został dostarczony lub odebrany zgodnie z zamówieniem i bez wad jakościowych, ani ilościowych oraz wyłącza odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji.
 3. Kupujący akceptuje fakt, iż reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o KARTĘ GWARANCYJNĄ oraz KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA SZYB ZESPOLONYCH.

& 3 REALIZACJA GWARANCJI

 1. W oparciu o zgłoszenie reklamacyjne Producent przeprowadzi czynności wyjaśniające, w ramach których może dokonać też oględzin towaru w miejscu jego aktualnego przechowywania.
 2. Serwis gwarancyjny zapewnia bezpłatne usunięcie wad produkcyjnych i materiałowych w terminie 30 dni od daty zgłoszenia (termin może jednak ulec opóźnieniu z przyczyn niezależnych od Producenta). Kupujący jest zobowiązany umożliwić Gwarantowi sprawdzenie przyczyn zgłoszonej reklamacji, w przeciwnym wypadku termin wykonania naprawy ulegnie zmianie.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent:
  a. Usunie wadę lub naprawi towar
  b. Jeżeli wada nie da się usunąć lub nie można naprawić towaru, który jednak nadal nadaje się do eksploatacji,
  kupujący może według własnego wyboru:
  – żądać, aby Producent nieodpłatnie dostarczył wolne od wad towary w miejsce wadliwych. Dostarczanie
  towarów nie obejmuje ich montażu, ani demontażu towarów wadliwych:
  – lub obniży cenę wadliwego towaru do jego wartości rynkowej z uwzględnieniem istnienia wady, nie więcej
  jednak niż 50 % wartości brutto, wynikającej z faktury sprzedaży:
  c. w przypadku, gdy wada nie da się usunąć lub nie można naprawić towaru, który z uwagi na tę wadę nie
  nadaje się do eksploatacji, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie dostawy towaru lub żądać,
  aby Producent nieodpłatnie dostarczył wolne od wad towary w miejsce wadliwych. Dostarczanie
  towarów nie obejmuje ich montażu, ani demontażu towarów wadliwych.
 4. Kupujący przy realizacji uprawnienia wymiany towarów na wolne od wad, nie ma prawa żądać wykonania innej konstrukcji, niż wyrób reklamowany.
 5. W przypadku:
  a. Dostawy pierwotnie zamówionych towarów transportem Producenta w miejsce wskazane przez Kupującego
  lub do punktu magazynowego najbliższego temu miejscu – wolne od wad towary zostaną dostarczone na
  koszt Producenta, jego transportem, odpowiednio w jedno z w/w miejsc:
  b. Odbioru pierwotnie zamówionych towarów w siedzibie Producenta – wolne od wad towary będzie można
  odebrać w siedzibie Producenta.
 6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania towarów wolnych od wad, zwrócić Producentowi wadliwe towary do siedziby Producenta, na koszt Producenta. W przypadku uchybienia w/w obowiązkowi lub terminowi jego wykonania, Producent, na podstawie faktury sprzedaży, obciąży Kupującego kwotą odpowiadającą 80% wartości brutto niezwróconych, wadliwych towarów, wskutek czego, z chwilą wystawienia w/w faktury sprzedaży, staną się własnością Kupującego, po którego stronie powstanie obowiązek zapłaty w/w wartości na rzecz Producenta.
 7. Gwarancja dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy i odpowiedzialność firmy Bros s.j. ograniczona jest do zwrotu wartości sprzedanych wyrobów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty spowodowane wadą wyrobu.

Uwaga!

Zaznacza się, że przedmiot zamówienia, zarówno zamontowany jak i niezamontowany do momentu ostatecznego rozliczenia pozostaje własnością Sprzedającego, który zachowuje sobie prawo zatrzymania ruchomych części, jak np. skrzydeł, do czasu uregulowania płatności.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKIEN I ROLET ZEWNĘTRZNYCH

instrukcja

 

KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ

PROFILE

Normalne zabrudzenia mogą być usuwane przy pomocy letniej wody z mleczkiem typu CIF. Stosowanie środków wybielających lub czyszczenie na sucho ściereczką do usuwania kurzu jest niedopuszczalne. Silnie zabrudzone profile mogą bez większego wysiłku być wyczyszczone specjalnym środkiem do czyszczenia PCV, o który można pytać w punktach sprzedaży. Nie należy używać zawierających rozpuszczalnik środków polerskich i czyszczących.

USZCZELKI

Uszczelki w Państwa oknach są z materiału o nazwie EPDM. Charakteryzuje się on dużą odpornością na różne czynniki atmosferyczne. W celu utrzymania swoich właściwości należy poddawać je następującym zabiegom konserwacyjnym:
– regularnie przemywać letnią wodą z płynem do mycia naczyń w celu usunięcia zabrudzeń i kurzu,
– 2 razy do roku przesmarować powierzchnie uszczelek wazeliną techniczną.
W przypadku, gdy uszczelka wysunęła się ze szczeliny mocującej, można ją z powrotem wcisnąć kciukiem na przeznaczone do tego miejsce, zaczynając od miejsca, w którym uszczelka jest jeszcze zamocowana.

SZYBY

Szyby najlepiej jest myć letnią wodą przy pomocy irchowej szmatki, w razie potrzeby stosując spryskiwacz do szyb. Należy unikać używania agresywnych, zawierających rozpuszczalnik środków.

Zamontowane na budynku szyby produkcji VITRO-TERM mogą być obarczone dopuszczalnymi wadami. Rodzaje wad i ich występowanie zestawione zostały w poniższej tabeli:

tabela

OKUCIA

Państwa okna wyposażone zostały w wysokiej jakości okucia obwiedniowe , których zadaniem jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania okien w długim okresie czasu. W związku z tym nie należy zapominać o regularnych, przeprowadzanych raz w roku zabiegach konserwacyjnych. Należą do nich:

 • usuwanie zabrudzeń i smarowanie ruchomych elementów okuć (można stosować wazelinę techniczną, smar lub olej maszynowy bez zawartości żywicy i kwasów),
 • sprawdzenie śrub mocujących klamkę (w razie potrzeby ich dokręcenie);
 • regulacja położenia skrzydeł, o ile istnieje taka potrzeba (konstrukcja budynku jak i okna w całym okresie użytkowania poddawane są działaniu różnych sił fizycznych, dlatego niezbędne są pewne korekty położenia skrzydeł w stosunku do ościeżnicy w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania).

okno

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Instrukcja użytkowania rolet zewnętrznych

Obsługa Rolety zewnętrznej.

 1. Podnoszenie rolety: Chwycić ręką za taśmę (linkę) i pociągnąć ją w dół W tym czasie zluzowana część taśmy (linki) zostanie zwinięta do zwijacza, a pancerz uniesie się na pewną wysokość. Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie do momentu zatrzymania pancerza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolnej. Ostatni ruch należy wykonać powoli, aby ograniczniki nie uderzyły zbyt mocno w skrzynkę rolety.
 2. Opuszczanie rolety: Chwycić ręką za taśmę (linkę) tuż nad zwijaczem i pociągnąć ją do siebie pod kątem ok.20 o, aby zwolnić blokadę zwijacza. Następnie, trzymając taśmę lub linkę, należy delikatnie przesunąć w kierunku okna, tak aby opadający pancerz nie spowodował wciągnięcia taśmy lub linki do środka. Czynność tę powtórzyć do momentu całkowitego zamknięcia rolety.
  Przy opuszczaniu rolety należy uważać, aby listwa dolna pancerza nie uderzyła zbyt mocno o podłoże.
  Podczas podnoszenia i opuszczania rolety można ją zatrzymać w dowolnym miejscu, pozostawiając pomieszczenie częściowo zacienione.

NAPĘD NA SILNIK

Wcisnąć klawisz przełącznika z odpowiednim oznaczeniem kierunku ruchu rolety (góra/dół).
W tym momencie roleta rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. Po całkowitym otwarciu lub zamknięciu silnik rolety zostanie automatycznie zatrzymany przez wyłącznik krańcowy.
W przypadku zauważenia, że pancerz rolety zatrzymał się, a silnik wciąż pracuje, należy natychmiast wyłączyć silnik, puszczając klawisz przełącznika. Czas ciągłej pracy silnika wynosi 4 minut. Po tym czasie silnik może się wyłączyć do czasu wystygnięcia tj. ok. 30 minut.
W okresie zimowym może wystąpić oblodzenie rolety i przymarznięcie pancerza do podłoża. Próba otworzenia rolety w takiej sytuacji może spowodować rozerwanie pancerza (zwłaszcza w napędzie elektrycznym).
W przypadku stwierdzenia oblodzenia rolety należy delikatnie usunąć lód lub poczekać, aż stopnieje.
Podczas bardzo silnych wiatrów przekraczających 85 km/godz, pancerz rolety należy całkowicie schować do skrzynki. Pozostawienie pancerza częściowo rozwiniętego, może powodować wyrwanie go z prowadnic i doprowadzić do uszkodzenia rolety i innych elementów okiennych i drzwiowych.

KONSERWACJA

Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu i pyłu, który może powodować uszkodzenia lakieru. Roletę należy czyścić miękką szmatką przy pomocy ogólnie dostępnych łagodnych środków myjących. Nie wolno stosować środków żrących lub rysujących powierzchnie. Zwracać uwagę, aby w kanał prowadnic lub do skrzynki nie dostały się żadne przedmioty mogące spowodować zacięcie pancerza rolety. Uszczelki środkowe w prowadnicach powinny być miękkie bez kurzu i elementów utrudniających poruszanie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Nie dopuścić do całkowitego wciągnięcia pancerza do skrzynki rolety.
 2. Nie dopuścić do przewinięcia pancerza na rurze nawojowej rolety podczas opuszczania.
 3. Nie należy przerywać pracy rolety podczas jej otwierania i zamykania.
 4. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby pancerz rolety nie napotkał przeszkody podczas opuszczania.
 5. Podczas użytkowania rolety należy zwracać uwagę na stan taśmy lub linki. Ich uszkodzenie może spowodować samoczynnie opadnięcie pancerza i uszkodzenie elementów rolety.
 6. W przypadku spostrzeżenia uszkodzeń części rolety lub nieprawidłowości w jej działaniu należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania i niezwłocznie powiadomić serwis.
 7. Wszelkie prace związane z naprawą rolety lub wymianą uszkodzonych części, może wykonać tylko przeszkolona osoba. Samodzielne próby naprawy skutkują utratą gwarancji.
 8. Emisja hałasu przez roletę nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu. Poziom emisji ciśnienia akustycznego jest niższy lub równy 70 dB.
 9. Zabrania się przesuwania pancerza rolety w górę za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi.
 10. Prosimy nie odłączać rolety od źródła prądu podczas czynności konserwacyjnych, w obrębie połączeń elektrycznych grozi porażeniem.